“கணபதியே வருவாய்”

அபிராமி ஆடியோ பெருமையுடன் வழங்கும் “கணபதியே வருவாய்” பாடல்கள் தொகுப்பினை கேட்டு மகிழ்ந்து கணபதியின் அருளை பெறுவவீர்… பயனடைவீர்.

SONGS:
அழைத்தார்க்கு (00:05)
கருணை பொங்கும் (00:49)
அண்டத்தை சுற்றாமல் (20:05)
ஊரில் எங்கும் (25:14)
ஶ்ரீ கணநாதா (33:35)
வாரண முகத்து (35:19)
Play All (43:00)

” GANAPATHIYE VARUVAI ”

Join your hands in prayer as this special devotional song collection travels the heavenly abode of Lord Vinayagar and gets us his blessings. Listen to these divine melodies and find your nirvana within.

SONGS:
Alaitharku (00:05)
Karunai (00:49)
Andathai (20:05)
Vooril Engum (25:14)
Sri Gananatha (33:35)
Vaarana Mugathu (35:19)
Play All (43:00)