மேலோட்டம்

குடும்பப் பெயர்

விமலரஞ்சன்

பாலினம்

ஆண்

வேலையும் கல்வியும்

வேலை

Plidd Limited

பல்கலைக்கழகம்

University of Portsmouth

கல்லூரி

Binary University College

பாடசாலை

Vaddakkachchi Maha Vidyalayam