புத்தம் சரணம் கச்சாமி
புனித பெளத்தத்தின் குருவின்
மதங் கொண்ட வன்முறை பாரீர்
மதகுருவின் மனிநிலை பாரீர்