குவைத் தமிழர்களை ஒன்றினைப்பது மட்டுமே இதன் நோக்கம்