-

Inioru – இனியொரு

இனியொரு… என்ற மாற்று அரசியலுக்கான உரையாடல் வெளி 2008 ஆம் ஆண்டின் முதற்பகுதியில் தனது நுளைவாசலைத் திறந்தது. மிகவும் சிக்கலான தமிழர் அரசியல் சூழலில் இனியொரு தனது தடத்தை உறுதியாகப் பதித்து தனது பயணத்தை ஆரம்பித்தது.

இனியொரு… தனிநபரல்ல. சமூகப்பற்றுள்ள பலரின் கூட்டு முயற்சி. இருபத்தியோராம் நூற்றாண்டின் தேசிய அரசியலை, வர்க்கப் போராட்ட சூழலை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லும் இனியொருவின் பணி மக்களின் பொதுவான சிந்தனை ஒட்டத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது.

பல்தேசிய வியாபார ஊடகங்கள் செய்திகளைத் தகவல்களாக சமூகத்தின் அழுக்குகளுள் அமிழ்த்தும் சூழலில் இனியொரு… செய்திகளை அதன் உள்ளார்ந்த அர்த்ததில் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்கிறது.

மக்கள் பற்றுள்ள அனைவரதும் பங்களிப்பு இனியொருவை புதிய போராட்ட அரசியலின் முன்முகமாக பரந்துபட்ட மக்கள் மத்தியில் அறிமுகம் செய்யும்.

Business Phone Number : 004407854644165

Business Fax Number :

Business Contact eMail : inioru@gmail.com

Business Website : Official Website

Business Address :